Informacje o programach realizowanych przez nas.

Informacje o programie PDN.

PDN

Informacje o programie Ciemne Niebo

 

 

Informacje o programie WGW

Stowarzyszenie POLARIS - OPP na podstawie §6 pkt. i) Statutu, realizuje bądź wspiera projekty dotacyjne finansowane przez zewnętrzne instytucje grantodawcze. Od 2001 obowiązuje w tym względzie wewnętrzna sygnatura nazw, wg. której uszeregowano niniejszą podstronę.  Pierwsza seria projektów oznaczana była nazwami gwiazd w układzie alfabetycznym, druga posiada imiona planetoid, trzecia to łacińskie nazwy gwiazdozbiorów, zaś czwarta, to nazwy planet pozasłonecznych lub gwiazd z takimi układami planetarnymi, nadanymi przez IAU z okazji stulecia tejże organizacji. Piąta seria projektów zapoczątkowana w 2022 roku korzysta z nazw komet. Brakująca litera w wykazie oznacza, że napisany projekt nie otrzymał dofinansowania w konkursach dotacyjnych. Poniższa lista zawiera wybrane, wyłącznie zrealizowane projekty bądź w toku relizacji. Każdy, niżej przedstawiony projekt prowadzony był w oparciu o umowę finansową, posiada swój właściwy tytuł, wyodrębnione księgowanie, informacje o grantodawcy oraz  terminy, w których był realizowany. 
 
Więcej informacji na temat konkretnego projektu można uzyskać już bezpośrednio poprzez Kontakt z nami.
 
 

Specyfika projektów dotacyjnych prowadzonych lub pilotowanych przez Stowarzyszenie POLARIS – OPP od 2002 roku do nadal (wg dat):

 

 
 Sygnatura
  Tytuł   Okres realizacji
         
 ACU    "Analizy rojów meteorowych
prowadzone przez młodzież defaworyzowaną"
   od maja do listopada 2002r.
         
 DEN    "Razem do gwiazd"    od lipca 2002 do lutego 2003r.
         
 NAV1    "Wiejski ogródek - zamiast warzyw,
wiedza meteorologiczna"
   od stycznia do maja 2004r.
         
 FOM    "Poznajmy się przez gwiazdy"    od lutego do września 2005r.
         
 THU1   "Mobilne Obserwatorium"    od 15 maja do 31 października 2005r.
         
 WEZ    "Obserwujmy nasze otoczenie"   01 marca do 30 listopada 2006r. 
         
 YIL   "Klubowa świetlica naukowa"    od 01 kwietnia do 30 listopada 2006r.
         
 VIN-A    "ASTROSTAŻE 2006"    od 01 maja do 30 września 2006r.
         
 XSI    "Miejscowość naszych marzeń   01 maja do 31 października 2006r. 
         
 BIR    "Klubowa świetlica naukowa"    od 01 czerwca do 30 listopada 2006r.
         
 DUN    "Kierunek - Żywiecczyzna"    od 20 stycznia do 30 listopada 2007r.
         
 FER    "Polaris - punkt aktywizacji młodzieżowej"     od 05 marca do 30 listopada 2007r.
         
 IST    "Kierunek - Żywieccyzna"    od 01 kwietnia do 30 września 2007r.
         
 EBR    "Śląsk na sztaludze"    od 01 maja 2007r. do 29 lutego 2008r.
         
 GOU    "Młodzieżowa stacja kosmiczna, czyli życie na orbicie"   od 01 czerwca 2007r. do 31 marca 2008r.
         
 JOU    "Czwarty wymiar książki"    od 04 luty do 30 listopada 2008r.
         
 KYT    "Czwarty wymiar książki"    od 03 marca do 30 listopada 2008r.
         
 NEP    "O.M. Venatore Astrum"    od 01 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r.
         
 LAN    "Czwarty wymiar książki"    od 01 lipca 2008r. do 28 lutego 2009r.
         
 MOR    "Międzynarodowy moduł"    od 01 lipca 2008r. do 28 lutego 2009r.
         
 ORW    "Książkowe abecadło"    od 01 września 2008r. do 28 lutego 2009r.
         
 PRI    "Wszechświat na wsi"    od 01 października 2008r. do 31 października 2009r.
         
 RIE    "Ciemne niebo 2009"    od 01 lutego 2009r. do 30 listopada 2009r.
         
 SVO    "Międzynarodowy Rok Astronomii 2009"   od 02 marca 2009 do 30 listopada 2009 roku
         
 VSE    "Badawczo-rozwojowe centrum aktywizacji społecznej"    od 22 lutego 2010 do 30 listopada 2010 roku
         
 IND   "Sol omnia regit 2011"    od 01 maja 2011 do 30 listopada 2011 roku
         
 LYN    "Warsztaty popularno-naukowe 2012"    od 01 marca 2012 do 30 listopada 2012 roku
         
 MEN   "Kosmos możliwości - szkolenia i zajęcia aktywizujące z zakresu astronomii i nauk ścisłych dla mieszkańców obszaru LGD Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy""    od kwietnia 2012 do 31 lipca 2013 roku
         
 NOR1    "12. Sympozjum na rzecz ochrony ciemnego nieba"    od 2011 roku do 30 września 2012 roku
         
 NOR2    "Program Ciemne Niebo 2012 – doposażenie zaplecza dydaktycznego”    od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
         
 OPH    “YSS 2013”    od 01 marca 2013 do 30 listopada 2013r.
Ż-VELA  

 

"Adaptacja wielofunkcyjnego poddasza Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej przy Obserwatorium Astronomicznym"

 

   od 08 listopada 2017 do 31 marca 2018r.
XØL    "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce"    od 01 października 2021 do 30 września 2023r.
         
YAN   "De revolutionibus"   od 01 maja 2022 do 31 grudnia 2023r.
 

 

 

 

Jeśli chcesz zrealizować z nami swój projekt - Zgłoś się! 

 

 

okres realizacji od 1 października 2021r. do 30 września 2023r. Tytuł projektu: "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce". Dotujący: projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny (Konkurs 1). Projekt dotyczy rzadko poruszanej jeszcze w Polsce tematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem, jako jednego z bardzo szybko postępujących zagrożeń środowiska naturalnego (tzw. "ekologii nocy"). W Norwegii i Słowenii istnieją już od dawna krajowe ustawy ograniczające ten problem. W Polsce niestety jeszcze nie. Mimo to na terenie Gminy Jeleśnia powstała społeczna, międzysektorowa inicjatywa utworzenia obszaru czynnej ochrony ciemnego nieba. Założeniem tego projektu jest utrzymanie i wsparcie oddolnej idei mieszkańców i mieszkanek, określonej roboczo mianem "racjonalnej polityki oświetleniowej". Poprzez przeniesienie dobrych praktyk z ww. państw, chcemy metodą partycypacji obywatelskiej podjąć się próby opracowania pierwszej w kraju uchwały krajobrazowej na rzecz gwieździstego nieba. W tym celu zostanie utworzony międzynarodowy komitet naukowy, zainicjowane warsztaty oraz rada dialogu społecznego (z udziałem NGO, JST, MSP oraz młodzieży!) na rzecz ekologii nocy w miejscowości Sopotnia Wielka na Żywiecczyźnie. Efektem będzie konsolidacja różnych grup społecznych, utrzymanie partnerstw, innowacyjna forma poprawy ochrony środowiska nocnego, a także zwiększenie bezpośredniego zaangażowania blisko 500 osób i 150 gospodarstw. Wartością dodaną będzie równoczesne powołanie pierwszego w Norwegii, Parku Ciemnego Nieba (IDSP) w oparciu o współpracę trójstronną (PL-NO-SLO). 

 

 

Ciekawostki:

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

 
Informacje o nas.

W 2002 roku Walne Zebranie uchwaliło poprawkę do Statutu Stowarzyszenia POLARIS - OPP powołującą komórki wewnątrz-organizacyjne zwane jako działy tematyczne Polarisu. Ich zadaniem od tego czasu jest koordynowanie prac Stowarzyszenia w określonej tematyce lub wybranym zagadnieniu nawiązującym do ogólnych celów statutowych. Działy stanowią jednak przede wszystkim za wsparcie merytoryczne podczas realizacji projektów dotacyjnych i zadań specjalnych. Każdy dział posiada co najmniej jednego koordynatora wybieranego na roczną kadencję przez Walne Zebranie lub w przypadku braku chętnych, prowadzony jest przez Zarząd Stowarzyszenia (zawieszany).

Od 2017 roku każdy, aktywny dział otrzymuje na swoje funkcjonowanie kwotę 1000zł. z budżetu Stowarzyszenia w ramach Programu 1000+. Oprócz tego realizując projekty lub działania odpłatne statutowe działy zyskują sprzęt, wyposażenie bieżące, materiały, a nawet wynagrodzenie dla prowadzących ich koordynatorów.  

Aktualnie swoich koordynatorów posiadają następujące działy tematyczne:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dział założony w 2004 roku w celu nawiązania szerokich kontaktów z zagranicznymi instytucjami i grupami zajmującymi się astronomią. Przy jego zaangażowaniu realizowano m.in. pierwsze wymiany międzynarodowe oraz projekty współpracy transgranicznej. W trakcie niektórych obozów młodzieżowych dział organizował  krótkie kursy językowe związane z astronomią oraz prowadził sporadyczną korespondencję zagraniczną.

Od 2008 roku po zmianie koordynatorki prowadzącej, dział skupił się przede wszystkim na nawiązaniu współpracy z organizacjami na rzecz ochrony ciemnego nieba, co zaowocowało przystąpieniem Stowarzyszenia POLARIS - OPP do współpracy z International Dark-Sky Association jako organizacji partnerskiej.

Obecnie dział współpracy międzynarodowej:

 • prowadzi stałe kontakty z instytucjami i osobami z zagranicy głównie w języku angielskim,
 • wykonuje tłumaczenia tekstów i materiałów informacyjnych,
 • uczestniczy w zagranicznych konferencjach i sympozjach,
 • wspiera starania w kierunku organizacji działań o wymiarze międzynarodowy w Polsce.

Obecnie pracami tego działu kieruje koordynator Jakub Konior.

                                   
                                   
                                   

 

 

 

Wcześniej funkcjonujący pod nazwą dział Pierwszej Pomocy Polarisu, założony został w 2005 roku po licznych propozycjach zwiększenia bezpieczeństwa obserwatorów podczas nocnych sesji astronomicznych w terenie. Funkcjonowanie działu było jednak dosyć krótkie i ograniczyło się do wprowadzenia kilku poprawek w Regulaminach obserwacyjnych, ustanowienia osoby odpowiedzialnej za apteczkę pierwszej pomocy oraz punktu opatrunkowego w siedzibie Stowarzyszenia. Dopiero po kilku latach przerwy inicjatywę przejął pasjonat astronomii i student medycyny na Uniwersytecie Opolskim, który rozbudował jego zaplecze o takie elementy jak podstawowa torba ratownictwa medycznego, materiały opatrunkowe i szkoleniowe, czy też sprawował osobistą pomoc podczas działań zarówno lokalnych w otoczeniu siedziby jak i wyjazdowych po Polsce.
Obecność działu medycznego od 2016r. stała się podstawą wszystkich Festiwali Ciemnego Nieba, gdzie w trakcie tego, corocznego przedsięwzięcia, koordynator ten odgrywa istotną rolę w zachowaniu bezpieczeństwa zdrowia uczestników podczas plenerowych obserwacji zgodnie z przepisami prawa.

Szczególne znaczenie dział uzyskał w 2020r. kiedy do rozpoczęła się pandemia SARS-CoV-2 w Polsce, gdzie oprócz infografik i porad dla członków naszego Stowarzyszenia, dział ten zaopatrzył wszystkich aktywnych koordynatorów w odpowiednie środki ochrony osobistej jak i wyposażenie prewencyjne, zmniejszające ryzyko zakażenia COVID-19. Sukcesem tego działu był brak wykrytych transmisji koronawirusa w strukturach POLARIS-OPP podczas działań zespołowych na przestrzeni 2020r.

 

Najważniejsze inicjatywy działu medycznego:

 

Dział w chwili obecnej prowadzi koordynator - Patryk Bończyk.

 

 

 

 

 

Powołany w 2003 roku w pierwotnej nazwie działu EKO-MET zajmującego się szeroko pojętą tematyką okołoastronomiczną (przyroda, ochrona środowiska, meteorologia, życie na Ziemi). Przez kilka lat dział funkcjonował osobno obok działu meteorologicznego, jednak po 2012 roku został ponownie scalony z działem ekologicznym i pozostał pod niniejszą nazwą.     

Do zadań tego działu należą wszelkie inicjatywy związane z tematyką ochrony fauny i flory ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Żywieckiego Parku Krajobrazowego, prowadzenie działań szkoleniowych i współpraca z organizacjami o tym profilu działalności. Obecnie dział sprawuje opiekę nad funkcjonowaniem dydaktyczno-pomiarowej stacji ASTROMETEO, prowadzi działania popularyzatorskie z zakresu meteorologii wśród dzieci i młodzieży, organizuje warsztaty w postaci prognozowania pogody na obserwacje astronomiczne czy też analizy stanu jakości środowiska naturalnego w Sopotni Wielkiej.

Dział ekologiczny wykazuje się w szczególności:

Obecnie dział koordynuje członkini - Anna Zając.

 

 

 

                                   
                                   
                                   

 

 

Funkcjonuje od 2003 roku jako dział od wirtualnego wizerunku zwanego niegdyś "Pol@ris w sieci", a także niosący wsparcie w szeroko pojętej tematyce komputerów i oprogramowania stanowiących nieodłączny element popularyzacji nauk ścisłych w działalności Stowarzyszenia. Jest to dział, który w swej historii najczęściej zmieniał koordynatorów prowadzących (przez 6 lat było ich pięciu), ale odgrywał i nadal odgrywa jedną z najważniejszych ról w dostępie do informacji na temat realizacji celów statutowych.

Obecnie dział zajmuje się utrzymaniem kilku internetowych serwisów tematycznych Stowarzyszenia i strony głównej oraz zabezpiecza funkcjonowanie skromnego zaplecza komputerowego.

Do wizytówek tego działu można zaliczyć:

 • stronę internetową Ogólnopolskiej Akcji "1% na astronomię" - www.astroprocent.pl
 • serwis internetowy Programu Ciemne Niebo - www.ciemneniebo.pl
 • dawną stronę dot. odpłatnej działalności statutowej OPP - www.obserwacje.org.pl
 • oficjalną stronę Stowarzyszenia POLARIS - OPP - www.polaris.org.pl
 • stałe wsparcie techniczne zaplecza komputerowego.

Na dzień dzisiejszy dział koordynuje członek honorowy - Jacek Kędzierski.

 

                                 
                                   
                                   

 

 

 

Funkcjonuje praktycznie od początków pełnoprawnej działalności Stowarzyszenia nazywany w pierwszych latach "księgowością Polarisu", jednak  jako samodzielna jednostka organizacyjna założona oficjalnie dopiero w 2004 roku. Nieprzerwanie koordynuje wewnętrzną politykę księgową i przygotowuje niezbędne dokumenty dla zewnętrznego biura rachunkowego  oraz rozlicza i nadzoruje finansowo wszystkie projekty dotacyjne od 2001 roku.

Do najważniejszych zadań tego działu można zaliczyć:

 • prowadzenie pełnej księgowości Stowarzyszenia,
 • prowadzenie archiwum korespondencji,
 • zarządzanie dokumentacją rozliczeniową,
 • korespondencję z urzędami i instytutami obrachunkowymi,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych,
 • nadzór prawny i finansowy nad realizacją projektów dotacyjnych,
 • inne czynności związane z administracją powierzoną przez Zarząd.

Od początków funkcjonowania działu prace koordynuje jedna osoba zrzeszona w POLARIS-OPP - wolontariuszka.

 

                                   
                                   
                                   

 

 

 

 

Dział powstał w oparciu o funkcjonujący od 2003 roku dział redakcyjny, zajmującym się wyłącznie wydawaniem wewnętrznej prasy Stowarzyszenia, oraz dział literacki zainicjowany projektem dotacyjnym w 2005 roku. Obie struktury połączono w 2007, a w 2013 roku pod nazwą działu redakcyjnego.

W obecnej formie dział zajmuje się wszelkiego typu aktywnością twórczą zarówno młodzieży jak i członków Stowarzyszenia zbierając, publikując i nagradzając różnorodne prace literackie związane z niebem i kosmosem. Dział odpowiedzialny jest również za wydawanie periodyków, materiałów popularyzacyjnych organizacji jak i zajmuje się opracowywaniem tekstów na wybrane strony internetowe.

W 2019r. dział przekształcił swoją nazwę decyzją Walnego Zebrania na dział promocji lub w skrócie PR.

Wśród najciekawszych inicjatyw tego działu można wyróżnić:

Dział prowadzi obecnie jedna koordynatorka - Julia Nawalkowska.

 

                                   
                                   
                                   

 

 

 

Założony w 2005 roku z zadaniem propagowania i koordynowania szeroko rozumianej twórczości nawiązującej do motywów astronomicznych. Prace tej komórki organizacyjnej skupiły się przede wszystkim na organizowaniu warsztatów plastycznych oraz  zbieraniu i prezentacji tych prac w postaci przeróżnych wernisaży. Wiele takich inicjatyw powstało w wyniku konkursów i działań zjazdowych. W 2017 roku symbolicznie dołączono także część kompetencji działu muzycznego.

Z interesujących efektów tego działu można wyróżnić:

Dział artystyczny prowadzi obecnie jedna koordynatorka - Weronika Pikul.

 

                                   
                                   
                                   

 

 

 

Dział utworzony formalnie w 2005 roku w efekcie wieloletniego zaangażowania jednego z koordynatorów honorowych. Jako jedna z fundamentalnych jednostek od początku zajmowała się techniczną stroną funkcjonowania Stowarzyszenia, począwszy od drobnych prac mechanicznych po koordynowanie największych przedsięwzięć konstruktorskich.

Obecnie dział pracuje w wielu wymiarach zastosowania i pełni jedną z najważniejszy ról w działalności organizacji. Trudno wymienić urządzenie lub rzecz, która nie objęta byłaby przeglądem technicznym, stałym udoskonalaniem lub niezbędnymi naprawami. Jest to dział, który obok księgowości, obserwacji czy informatyki, ma zawsze najwięcej prac i pozostaje w stałej aktywności.

Od 2017 roku dział przejął także kompetencje działu ochrony D.O.P.

Do najważniejszego zakresu czynności tego działu można zaliczyć:

 • nadzór techniczny nad sprzętem obserwacyjnym i szkoleniowym,
 • wyjątkowe zaangażowanie w projetach Navi 1, Fomalhaut, Xsi, Goursat, i inne,
 • stałe utrzymanie techniczne Mobilnego Obserwatorium,
 • stałe urzymanie i rozbudowa zaplecza dydaktyczno-naukowego Stowarzyszenia,
 • techniczne zabezpieczenie działań programu WGW,
 • kompleksowa obsługa ASTROEVENTÓW i Pikników z Astronomią,
 • inne, liczne prace techniczne wszelkiego rodzaju w tym prace zewnętrzne.

Aktualnie dział koordynuje dwóch specjalistów - Wojciech Nawalkowski i Wojciech Noga oraz wspiera go kilkunastu wolontariuszy i pracowników delegowanych z innych, współpracujących z nami firm i instytucji. 

 

 

                                 
                                 

Zapytania jak i zgłoszenia serwisowe można kierować na adresy e-mail:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgłoszenie serwisowe:

www.polaris.home.pl/dokumenty/serwis.doc 

 

Zapraszamy do współpracy! Zlecaj nam usługi techniczne i wspieraj nasze Programy!

 

 

 

 

Utworzony w 2006 roku w wyniku realizacji jednego z projektów dotacyjnych zaadresowanych do lokalnej społeczności młodzieżowej z Sopotni Wielkiej i okolic. Zgodnie z niepisaną zasadą tego działu, koordynatorem może zostać jedynie osoba mieszkająca lub działająca na tym terenie.

Zadaniem tej jednostki wewnątrz-organizacyjnej jest przede wszystkim organizowanie działań i inicjatyw Stowarzyszenia z ukierunkowaniem na lokalną grupę odbiorców, w tym głównie młodzieży. Polegają one  na wszelkiego typu spotkaniach informacyjnych, kontaktach bezpośrednich, a nawet projektach dotacyjnych i imprezach lokalnych.

Do największych efektów tego działu należą:

 • nawiązanie stałej współpracy transgranicznej ze Słowacją,
 • organizacje licznych wycieczek lokalnych i przewodników Stowarzyszenia po Sopotni Wielkiej,
 • utworzenie objazdowej galerii zdjęć walorów lokalnych w tym ciemnego nieba,
 • budowa niewielkiej makiety-planetarium Sopotni Wielkiej 2050.

W chwili obecnej dział oficjalnie koordynują dwie osoby z Sopotni Wielkiej - byłe uczennice ZS nr 4.

 

                                   

 

                                                   

 

 

Dział utworzony w 2009 roku z połączenia trzech funkcjonujących od 2002 roku komórek organizacyjnych tj. działu meteorowego - zajmującego się w głównej mierze koordynacją obserwacji meteorów i współpracą w tym zakresie, działu teleskopowego - zabezpieczającego sprzęt optyczny do obserwacji różnego typu obiektów - zazwyczaj astronomicznych, oraz działu astrofotografii - skupiającego się na utrwalaniu tychże obiektów.
Obecnie dział zajmuje się prowadzeniem, animowaniem i koordynacją nocnych obserwacji astronomicznych zarówno grupowych jak i indywidualnych, doradza w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu optycznego, organizuje pokazy nieba i prelekcje dla młodzieży. W okresie wakacji lub w przypadku ciekawych zjawisk astronomicznych, wspomaga merytorycznie zjazdy i obozy obserwacyjne oraz Astroeventy i wyprawy okazjonalne.

Do najważniejszych zadań działu można zaliczyć:

 Funkcjonowaniem działu zajmują się obecnie dwaj koordynatorzy - Michał Goraus i Krzysztof Dwornik.

 

                                   
                                   
                                   

 

 

 

 

Utworzony na wniosek koordynatora-kandydata w 2013 roku, który wykazał się już ciekawymi działaniami w zakresie zbierania i opracowywania materiałów fotograficzno-filmowych z działań Stowarzyszenia POLARIS - OPP jak wykłady WGW czy Astroeventy MARS2012. 

Ogólnym celem powołanego działu jest dokumentowanie zarówno prac popularyzatorskich i działań statutowych organizacji, utrwalanie wydarzeń, realizatorów jak i samych uczestników warsztatów, a także szeroka działalność filmowa i fotograficzna w odniesieniu do przedmiotu działalności Stowarzyszenia.

W 2020r. dział został przejęty przez nowego koordynatora wraz z działem współpracy międzynarodowej (DIC).

Dział wykazał się m.in. poprzez:

Obecnie dział prowadzi koordynator Jakub Konior.

 

 

 

Poprzez definicje “akcje” należy rozumieć wszystkie działania oparte na masowych przedsięwzięciach zewnętrznych skierowanych do ogólnopolskiego, ogólnoeuropejskiego lub ogólnoświatowego grona odbiorców, w jakie włączył się czynnie lub ogłosił samodzielnie Zarząd lub Walne Zebranie w imieniu Stowarzyszenia POLARIS – OPP. Dotąd kryteria te spełniły:

Informacje o akcji 1% na astronomię