Struktura organizacji

Podstrona zawiera ogólne informacje na temat aktualnego poczetu tj. stanu za rok ubiegły, którego podsumowanie wykonane zostało w sprawozdaniu merytorycznym. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, skład osobowy stowarzyszenia pozostaje do informacji wewnętrznej lub na potrzeby wykonywanej kontroli.

 

Podstrona zawiera aktualne informacje na temat składu osobowego władz stowarzyszenia począwszy od Zarządu, poprzez Komisję Inspekcyjną, a na Walnym Zebraniu kończąc, które zgodnie ze Statutem stanowi najwyższą władzę w stowarzyszeniu. Korespondencję do ww. organów należy kierować na podane poniżej dane teleadresowe, z zaznaczeniem do kogo ma być skierowana przesłana wiadomość. Stowarzyszenie nie udostępnia prywatnych adresów e-mail i innych danych osób wchodzących w skład poszczególnych organów, chyba że adresat bezpośrednio wyrazi na to zgodę.

Podstrona zawiera na bieżąco aktualizowane dane dotyczące nazwy, adresu siedziby, numerów identyfikacyjnych nadanych przez odpowiednie urzędy i instytucje oraz inne podstawowe informacje. W tym miejscu publikowane są również numery kont bankowych, na które można dokonywać odpowiednie wpłaty i darowizny.