Denebola

okres realizacji od lipca 2002 do lutego 2003r. Tytuł projektu: „Razem do gwiazd”. Priorytetem w tym przedsięwzięciu było równanie szans edukacyjnych z zakresu astronomii i nauk pokrewnych jak astronautyka, ekologia, meteorologia, meteorytyka itp. między młodzieżą wiejską, a mieszkańcami miast. Na drugim miejscu stały tolerancja, zrozumienie innych poprzez wspólną współpracę, wymiana poglądów i nawiązanie nowych znajomości, prowadzenie  zespołowych obserwacji nieba w mieszanych grupach kulturowych i regionalnych młodzieży, poprawa sytuacji społecznej w Sopotni Wielkiej poprzez wypracowywanie wśród młodych jej mieszkańców postaw aktywnych do świata nauki itp. Projekt składał się z dwóch etapów – lokalnego na terenie Sopotni Wielkiej ( obozy ), oraz ponadregionalnego na terenie całej Polski. W pierwszym realizatorami była 10-cio osobowa grupa specjalistów, w drugim już tylko członkowie Klubu Polaris. Pierwszy adresowany był do młodzieży z terenu wsi Sopotnia Wielka, drugi natomiast miał za zadanie trafić do młodych osób z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, poprzez prowadzenie wykładów o astronomii w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. W równaniu szans edukacyjnych łącznie wzięło udział ponad 2300 młodych osób dla których przeprowadzone zostało 170 wykładów zamiejscowych. Realizatorami była 20-to osobowa grupa członków Polarisu. Organem nadzorującym przebieg byli członkowie Rady Polarisu. Dotacji na ten projekt udzieliła Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
 
 
Ciekawostki:
  • był to jeden z większych projektów w programie Równać Szanse 2002,
  • dzięki temu projektowi swoje działania zapoczątkowała grupa WGW,
  • pomysł korelował z projektem Acubenus.