Informujemy, że w dniu 19 lipca 2021r. Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP na zebraniu własnym w Chorzowie, podjął uchwałę nr ZZ/19/07/2021/A/16 o ogłoszeniu terminów tegorocznego, Walnego Zebrania członków naszej organizacji. Będzie ono miało charakter sprawozdawczy za rok 2020r. oraz w przeciwieństwie do ubiegłorocznego - sprawozdawczo-wyborczego, przewidziane jest w formule bezpośredniej na terenie Sopotni Wielkiej (wersja plenerowa przy siedzibie Stowarzyszenia POLARIS-OPP). Do tego celu zostanie zaadaptowany teren zielony i/lub wnętrze pod stalowym namiotem sferycznym, gdzie odbędą się obrady oraz głosowania osób przybyłych na to zebranie. Z czynnego prawa do oddawania ważnego głosu będą mogły korzystać jedynie osoby, które są na miejscu, a więc członkowie bądź członkinie łączące się on-line, będą mogły jedynie oddawać głos doradczy (wyrażać opinię w tzw. trybie korespondencyjnym). Walne Zebranie odbędzie się również po raz pierwszy w historii w trakcie Festiwalu Ciemnego Nieba, którego IX edycja przypada właśnie na te dni...

 

 

  • termin I – 06.08.2021r., godz. 23:59.
  • termin II – 07.08.2019r., godz. 15:00. (wiążący).


Miejscem organizowanego zebrania będzie siedziba Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej 174. Z uwagi na trwający stan pandemii COVID-19 w Polsce posiedzenie odbędzie się w wersji plenerowej przy zapewnieniu wszystkich, niezbędnych środków bezpieczeństwa oraz zaplecza technicznego.


Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania – sprawdzenie ważności.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dn. 03.05.2020r.
5. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia POLARIS – OPP za 2020 rok (wersja robocza dostępna będzie
do wglądu przed posiedzeniem w wersji on-line).
6. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Inspekcyjnej z
kontroli Stowarzyszenia POLARIS-OPP za 2020 rok.
7. Uchwalenie wysokości składek członkowskich na okres 2021/2022r.
8. Głosowanie nad absolutoriami dla koordynatorów działów tematycznych
POLARIS-OPP wraz z przedstawieniem efektów Programu 1000+ na dział.
9. Ogłoszenie wyników nominowania na Tytuł Polarisowca Roku 2020 i wręczenie
nagrody laureatce/laureatowi (pod warunkiem obecności na Walnym Zebraniu).
10. Wręczenie Błękitnych Odznak POLARIS-OPP.
11. Debata nad działalnością bieżącą:
11a. przedstawienie głównych kierunków działań Stowarzyszenia w dobie nowej
rzeczywistości związanej z pandemią COVID-19.
11b. przedłużenie ważności legitymacji obecnych na zebraniu członków
Stowarzyszenia.
12. Wnioski własne.
13. Sporządzenie protokołu.
14. Zamknięcie Walnego Zebrania.


Powyższy przebieg obrad może ulec zmianie w trakcie obrad Walnego Zebrania.

 

Pełna treść uchwały Zarządu: