Szanowni Państwo.
 

Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP na zebraniu własnym w dn. 24.03.2019r podjął uchwałę nr ZZ/24/03/2019/A/14 o wyznaczeniu następujących terminów Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS-OPP w 2019 roku (sprawozdawcze):

• termin I – 04.05.2019r., godz. 23:59.
• termin II – 05.05.2019r., godz. 12:00. (wiążący). 

Miejscem organizowanego zebrania będzie siedziba Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej 174.

Przewidywany porządek obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania – sprawdzenie ważności.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dn. 29.04.2018r.
5. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności Stowarzyszenia POLARIS – OPP za 2018 rok (wersja robocza dostępna dla osób zrzeszonych)
6. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Inspekcyjnej z kontroli Stowarzyszenia POLARIS-OPP za 2018 rok.
7. Uchwalenie wysokości składek członkowskich na okres 2019/2020r.
8. Głosowanie nad absolutoriami dla koordynatorów działów tematycznych POLARIS-OPP wraz z przedstawieniem efektów Programu 1000+ na dział.
9. Ogłoszenie wyników nominowania na Tytuł Polarisowca Roku 2018 i wręczenie nagrody laureatce/laureatowi (pod warunkiem obecności  na Walnym Zebraniu).
10. Wręczenie Błękitnych Odznak POLARIS-OPP.
11. Debata nad działalnością bieżącą:
11a.  przedstawienie głównych kierunków działań Stowarzyszenia na rok 2019:
• wystąpienia nt. projektu „Sferyczny Ogród Badawczy”,
• wystąpienia nt. projektu „Dark Sky Poland 2019”.
11b.  założenie nowej dokumentacji członkowskiej zgodnej z nowymi wymogami,
11c. przedłużenie ważności legitymacji obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia,
11d. informacja o obchodach 25-lecia działalności Stowarzyszenia POLARIS - OPP w 2019 roku.
12. Wnioski własne.
13. Sporządzenie protokołu.
14. Zamknięcie Walnego Zebrania.


Powyższy przebieg obrad może ulec zmianie w trakcie obrad Walnego Zebrania.

Z czynnego i biernego prawa w trakcie głosowań mogą korzystać tylko pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia POLARIS-OPP obecni na sali w trakcie głosowań, którzy ukończyli 16 rok życia. Członkowie honorowi i wspierający korzystają jedynie z głosu doradczego.
Wszystkie pisemne wnioski i projekty zawierające więcej tekstu niż 3 strony standardowego tekstu formatu A4, mogą być składane do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu do 01 maja 2019r.
Wszelkie głosy oddane korespondencyjnie będą traktowane tylko jako opinie i nie będą brane pod uwagę przy zliczaniu głosów (wyciąg z Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia POLARIS – OPP).