Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP na zebraniu własnym w dn. 07.03.2016r. podjął uchwałę nr ZZ/07/03/2016/A/13e o wyznaczeniu następujących terminów Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS-OPP w 2016 roku (sprawozdawczo-wyborcze):

  • termin I – 07.05.2016, godz. 12:00.
  • termin II – 08.05.2016, godz. 12:00 (wiążące).


Miejscem organizowanego zebrania będzie siedziba Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej 174.
Przewidywany porządek obrad:
1.    Otwarcie Walnego Zebrania – sprawdzenie ważności.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
4.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dn. 04.06.2015r.
5.    Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności Stowarzyszenia POLARIS – OPP za 2015 rok.
6.    Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Inspekcyjnej z kontroli Stowarzyszenia POLARIS-OPP za 2015 rok.
7.    Przedstawienie wniosku Przewodniczącego Komisji Inspekcyjnej dot. proponowanych zmian w Regulaminie Komisji Inspekcyjnej Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
8.    Wybory 2016 – z racji zakończenia 4-letniej kadencji władz Stowarzyszenia POLARIS-OPP (wybór osób na stanowiska do Zarządu i Komisji Inspekcyjnej wg procedur Regulaminu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS-OPP). 
9.    Uchwalenie wysokości składek członkowskich na okres 2016/2017r.
10.    Głosowanie nad absolutoriami dla koordynatorów działów tematycznych POLARIS-OPP.
11.    Ogłoszenie wyników nominowania na Tytuł Polarisowca Roku 2015 i wręczenie nagrody laureatce/laureatowi (pod warunkiem obecności  na Walnym Zebraniu).
12.    Wręczenie Błękitnych Odznak POLARIS-OPP (pod warunkiem obecności na Walnym Zebraniu).
13.    Debata nad działalnością bieżącą.
14.    Wnioski własne.
15.    Sporządzenie protokołu.

 

Powyższy przebieg obrad może ulec zmianie w trakcie obrad Walnego Zebrania. Z czynnego i biernego prawa w trakcie głosowań mogą korzystać tylko pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia POLARIS-OPP obecni na sali w trakcie głosowań, którzy ukończyli 16 rok życia.
Wszelkie głosy oddane korespondencyjnie będą traktowane tylko jako opinie i nie będą brane pod uwagę przy zliczaniu głosów (wyciąg z Regulaminu Walnego Zebrania POLARIS – OPP).
Robocze wersje dokumentów do zatwierdzenia przez Walne Zebranie, zostaną rozesłane do wszystkich członków naszej organizacji jako link za pośrednictwem poczty elektronicznej (dostępne po zalogowaniu na konto członkowskie).