Zarząd Stowarzyszenia POLARIS – OPP zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej organizacji w następujących terminach i miejscu:

  •  termin I – 04.05.2012, godz. 12:00.
  •  termin II – 05.05.2012, godz. 12:00.

Miejscem obrad będzie tradycyjnie siedziba w Sopotni Wielkiej nr bud. 174.  Zgodnie ze Statutem, Walne Zebranie będzie prawomocne jeśli w pierwszym terminie weźmie w nim udział połowa członków, a w drugim terminie nie mniej niż 1/4 poczetu, przy czym uprawnionymi do głosowania są wszyscy, aktualni członkowie powyżej 16 roku życia, za wyjątkiem członków honorowych. Ci ostatni posiadają prawo tzw. głosu doradczego, czyli indywidualnej opinii na dany temat oraz zgłaszania wolnych wniosków. Podobny zapis dotyczy gości zaproszonych na posiedzenie. Program obrad w tym roku będzie zawierał...

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania – sprawdzenie ważności.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dn. 01.05.2011r.
5. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności Stowarzyszenia POLARIS – OPP za 2011 rok. (wersja robocza sprawozdania dostępna po kliknięciu na grafikę obok).
6. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Inspekcyjnej z kontroli Stowarzyszenia POLARIS-OPP za 2011 rok.
7. Wybory 2012 – z racji zakończenia 4-letniej kadencji władz Stowarzyszenia POLARIS-OPP (wybór osób na stanowiska do Zarządu i Komisji Inspekcyjnej wg procedur Regulaminu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS-OPP). 
8. Głosowanie nad wyborem nowych członków honorowych Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
9. Uchwalenie wysokości składek członkowskich na okres 2012/2013r.
10. Głosowanie nad absolutoriami dla koordynatorów działów tematycznych POLARIS-OPP.
11. Głosowanie nad dopisaniem w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej statutowej nowych kodów PKD (edukacja i ekologia).
12. Ogłoszenie wyników nominowania na Tytuł Polarisowca Roku 2011 i wręczenie nagrody laureatce/laureatowi (pod warunkiem obecności  na Walnym Zebraniu).
13. Wręczenie Błękitnych Odznak POLARIS-OPP.
14. Debata nad działalności bieżącą.
15. Wnioski własne.
16. Sporządzenie protokołu.
17. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Powyższy przebieg obrad może ulec zmianie w trakcie obrad Walnego Zebrania.