Stowarzyszenie POLARIS-OPP z siedzibą w Sopotni Wielkiej 174 w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń pod bazę astroturystyki nieopodal obserwatorium astronomicznego w Sopotni Wielkiej”, zaprasza do złożenia ofert cenowych na wymianę stolarki okiennej wraz z montażem rolet zewnętrznych wg poniższej specyfikacji.
 
Nabór zakończony. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PROFI PARTNER ul. Stolarska 2, Żywiec.
 
 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej wraz z montażem rolet zewnętrznych w budynku w Sopotni Wielkiej 174 wraz z utylizacją starych okien wg specyfikacji załączonej w poniższym pliku:
 
 

 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, posiadają uprawienia do wykonywania zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Oferty można składać do 1 grudnia 2014r. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena.
Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na stronie internetowej Inwestora celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia POLARIS – OPP do złożenia Zamówienia.
 

Projekt pn. "Remont świetlicy wiejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń pod bazę astroturystyki nieopodal obserwatorium astronomicznego w Sopotni Wielkiej" współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwoju wsi - działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - oś 4 LEADER. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.