Stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie znowelizowaną ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 28 poz. 146),  publikujemy Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia POLARIS - OPP za 2009 rok, zatwierdzone w terminie do 15 dni przez Walne Zebranie naszej organizacji, które miało miejsce 02 maja 2010 roku w Sopotni Wielkiej. Dokument ten zawiera jak zwykle podstawowe informacje o osiągnięciach jak i zakresie realizacji celów statutowych oraz podsumowanie danych finansowo-kadrowych. Plik w wersji PDF można pobrać z podstrony Sprawozdania z działalności.